Yuhzney

Yuhzney, Ukraine

Nautronic installed a state of the art scoreboard system in Yuhzney, Ukraine, back in 2004.

Yuhzne2-Ukraine Yuhzne1-Ukraine